Snake Charmers of Jaipur©Madhukar B Raju | madhukar.br@gmail.com

Sihi Savi Kavana!
©Madhukar B Raju | madhukar.br@gmail.com

Just Standing©Madhukar B Raju | madhukar.br@gmail.com

Brijwasi
©Madhukar B Raju | madhukar.br@gmail.com

:)©Madhukar B Raju | madhukar.br@gmail.com