Silence

©Madhukar B Raju | madhukar.br@gmail.com

Joker vs Joker©Madhukar B Raju | madhukar.br@gmail.com

Kodak moment
Clicked at Dudhsagar (Karnataka and Goa Border).

©Madhukar B Raju | madhukar.br@gmail.com