Flowers




©Madhukar B Raju | madhukar.br@gmail.com

Peace - feel it




©Madhukar B Raju | madhukar.br@gmail.com

Flying flowers!






©Madhukar B Raju | madhukar.br@gmail.com

Gajaanana




Clicked at BNP.

©Madhukar B Raju | madhukar.br@gmail.com